Friday, April 07, 2017

Bhakti is as Divine Key!
Bhakti is as Divine Key!Bhakti is first and last!

Bhakti is all!


Only Bhakti is enough.


Six Bhaktis:

Six Lingas---------------Six Angas---------------Six Bhaktis

Acaralinga---------------Bhakta------------------Srddhabhakti
Gurulinga----------------Mahesa-----------------Nisthabhakti
Sivalinga-----------------Prasadi-----------------Avadhanabhakti
Jangamalinga------------Pranalingi---------------Anubhavabhakti
Prasadalinga-------------Sharana---------------- Anandabhakti
Mahalinga---------------Aikya-------------------Samarasabhakti
No comments: