9ff7f79045aab1e598b2912c0081e85320618515 getLinks(); ?> Source: https://www.magenet.com/universal-plugin-installation-guide/

Monday, April 28, 2008

Meditation is beyond all activity

Few words about topic:

Meditation is beyond all activityWhen soul doing, soul can do great, or little, and this depend only out of: whereby is in present moment involved of real intention to follow truth or isn't!

Next is short Zen story where these two monks decide to ask their master the ancient question of smoking and meditation...

The first monk asked : o honorable master, can I smoke when I meditate.
The master lost it, he was furious and threw him out ...


The other monk goes to the master: oh venerable master, can I meditate when I smoke.
The master said: "Of course you can meditate while you smoke..." So, I like to meditate when I dance, here at night on my deck overlooking the valley, in the rainforest in Australia, half an hour from Byron Bay, with a million stars in an endless Silence ...


Do meditator can regularly doing anything when meditate? Not, of course, because this is not meditation when in higher states (conciousness) doing any outside work.
Do meditator can meditate when smoke? Yes, meditation is as intention welcome in all what meditator doing.
Fundamentally, meditator must follow gradual way in meditation through awake, sleep, deep sleep, turiya and turiyatita states of conciousness (in all real gradual combinations first four).
If "meditation" from one time can't give freedom of many (all) doing in meditation, very very is probably, meditator isn't go into deeper state of conciousness, and very probably haven't real interest and intention for change character on the better! In many cases this "meditation" only wrong call meditation, because this "meditation" haven't nothing deep with real meditation, and this "meditation" is only outside circle of thoughts!.

Only is one reason for washing hands with water, only when water is cleaner then hands.

With rules we never can't realized states beyond rules. Best way is only through pure conciousness or satvic way, all others of course have and side effects.

If can't follow peace beyond thoughts when doing anything, meditator is usually very very far from real states of conciousness, because this peace only can became enter (outside door) of conciousness.

Like dot on the straight line, is thought as one point in flow of thoughts.
Like line on the straight line, is though in duration.
Like dot and line which is between two dot or line (which present thouight), is quietness in mind.

Like dot on the straight line, is quietness as one point in silence.
Like line on the straight line, is quietness in duration.
When nature of straight line assume quietness nature, then Guru through grace open next enter in conciousness point and line.

Like dot on the straight line, is conciousness moment present as one point in conciousness.
Like short line on the straight line, is conciousness moment which became concentration, present in conciousness.
Like line on the straight line, is conciousness moment which became meditation, present in conciousness.
Like long line on the straight line, is conciousness moment which became samadhi, present in conciousness.
When nature of straight line assume awake of feeling* conciousness nature, then Guru through grace open next enter in conciousness point and very long line.
Like very long line on the straight line as triple nature from "concentration, meditation and samadhi" conciousness moments, is perfect conciousness moment which became samyama, present in conciousness.

Like combination any dimension space and any dimension movement, conciousness is beyond all this combinations.
Like combination any form emptiness, conciousness is beyond this combinations.
Like dot, which in all outside, conciousness is in all inside.
Like silence, which in all outside, conciousness beyond all.
Like line, which is in all outside, conciousness is always first inside in all.


*
1. awake of feeling - Bhakti
2. awake of willing - Maheshwara
3. sleep of cognition - Prasada
4. sleep of intuition - Pranalinga
5. deep sleep of execution - Sharana
6. deep sleep of union - Aikya

This is regular order in realization complete conciousness - and in each level have 36 samyamas!May God Bless Your Soul with much more deep conciousness moments.

MahapratibhawanCroatian translation:


Nekoliko riječi o temi:Meditacija je s druge strane svake aktivnosti


Kada duša radi, može uraditi jako dobro, ili slabo, i to ovisi samo od: kako je u prisutnom momentu uključen realan naum o slijeđenju istine ili nije!

Slijedeće je kratka zen priča gdje su dva monaha odlučila tražiti njihovog učitelja pojašnjenje na staro pitanje o pušenju i meditaciji...

Prvi monah je upitao: o majstore vrijedan poštovanja i zadivljenosti, mogu li pušiti kada meditiram.
Učitelj je izgubio kontrolu, te ga je ljutito poslao van...


Drugi monah je nastavio dalje s obraćanjem učitelju: o uvaženi učitelju, mogu li meditirati dok pušim.
Učitelj je rekao: "dakako ti možeš meditirati dok pušiš..." Zaista, ja želim meditirati dok plešem, tu noću na mom trijemu između brda, na tropskoj kiši u Australiji, pola sata od Byron Bay-a (grad u Australiji), s milionima zvijezda u beskrajnoj tišini...


Da li onaj koji meditira može nešto raditi kada meditira? Dakako, da to ne smije, jer to nije meditacija kada u višim stanjima (svijesti) radi neku vanjsku aktivnost.
Da li onaj koji puši može meditirati? Svakako, meditacija je kao namjera dobrodošla u svim aktivnostima onog tko meditira.
U osnovi, onaj koji meditira mora slijediti postepen put u meditaciji kroz budno stanje, stanje sna, stanje dubokog sna, nadsviesno stanje i suprasvjesno stanje svijesti (u svim postepenim kombinacijama prvih četiriju).
Ako "meditacija" od jednog vremena ne daje slobodu od mnogih (svih) akcija u meditaciji, jako jako je vjerojatno onaj koji meditira nije ušao u dublja stanja svijesti i jako vjerojatno nema stvarni naum za promjene vlastitog karaktera na bolje! U mnogo slučajeva tu "meditaciju" pogrešno zovemo meditacijom, jer ta "meditacija" nema ništa s stvarnom meditacijom, i ta "meditacija" je samo vanjski krug od misli.

Samo je jedan razlog za pranje ruku vodom, i to samo kada je voda čistija od ruku!

S pravilima nikad ne možeš realizirati stanja prije pravila. Najbolji način je samo kroz punu svijest ili satvičan put, svi drugi dakako imaju i posljedice.

Ako ne može slijediti mir s druge strane misli kada nešto radi, onaj koji meditira je obično jako, jako daleko od realnog stanja svijesti, jer taj mir samo može postati ulaz (vanjska vrata) u svijest.

Poput točke na pravcu, je misao kao jedna točka u struji misli.
Poput linije na pravcu, je misao u trajanju.
Poput točke i linije između dvije točke ili linije (koje predstavljaju misao), je mir u umu.

Poput točke na pravcu, je mirnoća kao jedna točka tišine.
Poput linije na pravcu, je mirnoća u trajanju.
Kad priroda pravca poprimi prirodu mirnoće, tada učitelj kroz milost otvara slijedeći ulaz u svjesne točke i linije svijesti.

Poput točke pravca, je svijeni moment predstavljen kao jedna točka svijesti.
Poput kratke linije na pravcu, je svjesni moment koji postaje koncentracija, prisutna u svijesti.
Poput linije na pravcu, je svjesni moment koji postaje meditacija, prisutna u svijesti.
Poput duge linije na pravcu, je svjesni moment koji postaje samadhi (stopljenost s objektom), prisutna u svijesti.
kada priroda pravca poprimi prirodu budnog osjećajnog stanja svijesti, tada učitelj kroz milost otvara ulaz u svjesne točke i jako duge linije svijesti.
Poput jako dugih linija na pravcu koji ima trostruku prirodu "koncentracije, meditacije i samadhija" svjesnih momenata, je savršeno svjestan moment koji postaje samjama, prisutna u svijesti.

Poput kombinacije svakog dimenzionalnog prostora i svakog dimenzionalnog gibanja, svijest je s druge strane svih tih kombinacija.
Poput kombinacija svih mogućih praznina, svijest je s druge strane svih tih kombinacija.
Poput točke, koja je u svemu vanjskom, svijest je u svemu unutra.
Poput tišine, koju je u svemu vanjskom, svijest je s druge strane svega.
Poput linije, koja je u svemu, svijest je uvijek prva unutar svega.

*
1. budno osjećajno - Bhakti
2. budno voljno - Maheshwara
3. san spoznajno - Prasada
4. san intuitivno - Pranalinga
5. duboki san izvršno - Sharana
6. duboki san jedinstvo - Aikya

To je stvaran red u ostvarenju sveukupne svijesti - i svaki nivo ima 36 samjama.


Neka Bog blagoslovi tvoju dušu s mnogo više duboko svjesnih momenata.

Mahapratibhawan

Thursday, April 03, 2008

Intuition conciousness have and two higher levels intuitionsIntuition conciousness have and two higher levels intuitionsMystical Eye, Divine Eye or Third Eye today call Intuition Eye, but crucial point is: intuition have and two higher levels intuitions - execution must be beyond creation or intuition, and union must be beyond each execution as source all lower states of conciousness.


Real imperative for each soul is "Open The Third Eye", and best and easiest technique for this is Shivayoga!


Only through highest state of conciousness (as union state of conciousness) soul became total awareness.


Then no distinct between One Conciousness as total conciousness(awareness) or God and soul.

May God Bless Your Soul

MahapratibhawanCroatian translation:


Intuicija ima i dva viša stanja

Mistčno oko, Božansko oko ili Treće oko danas zovemo Intuitivno oko, ali osnovno je: intutivna svijest ima dva viša stanja - izvršna svijest (bez "neka bude" nema ništa) mora biti iznad kreativne svijesti ili intuicije, i svijest jedinstva je daleko iznad te izvršne svijesti kao izvor svih nižih pojavnih stanja svijesti.

Stvaran cilj za svaku dušu je otvoriti Treće oko, a najbolji i najlakši način za to je tehnika otvaranja Trećeg oka poznata danas kao Šivajoga.

Samo kroz najviše stanje svijesti (kao svijest jedinstva) duša postaje ukupna svijest.

Tada nema nikakve razlike između jedne svijesti, kao nadsvijesti ili Boga i duše.

(Moja molitva je samo)

Neka Ti Bog Blagoslovi Dušu

Mahapratibhawan