9ff7f79045aab1e598b2912c0081e85320618515 getLinks(); ?> Source: https://www.magenet.com/universal-plugin-installation-guide/

Thursday, April 03, 2008

Intuition conciousness have and two higher levels intuitionsIntuition conciousness have and two higher levels intuitionsMystical Eye, Divine Eye or Third Eye today call Intuition Eye, but crucial point is: intuition have and two higher levels intuitions - execution must be beyond creation or intuition, and union must be beyond each execution as source all lower states of conciousness.


Real imperative for each soul is "Open The Third Eye", and best and easiest technique for this is Shivayoga!


Only through highest state of conciousness (as union state of conciousness) soul became total awareness.


Then no distinct between One Conciousness as total conciousness(awareness) or God and soul.

May God Bless Your Soul

MahapratibhawanCroatian translation:


Intuicija ima i dva viša stanja

Mistčno oko, Božansko oko ili Treće oko danas zovemo Intuitivno oko, ali osnovno je: intutivna svijest ima dva viša stanja - izvršna svijest (bez "neka bude" nema ništa) mora biti iznad kreativne svijesti ili intuicije, i svijest jedinstva je daleko iznad te izvršne svijesti kao izvor svih nižih pojavnih stanja svijesti.

Stvaran cilj za svaku dušu je otvoriti Treće oko, a najbolji i najlakši način za to je tehnika otvaranja Trećeg oka poznata danas kao Šivajoga.

Samo kroz najviše stanje svijesti (kao svijest jedinstva) duša postaje ukupna svijest.

Tada nema nikakve razlike između jedne svijesti, kao nadsvijesti ili Boga i duše.

(Moja molitva je samo)

Neka Ti Bog Blagoslovi Dušu

MahapratibhawanNo comments: